Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

6179 c784 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaskizzo skizzo
3036 1853 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
0284 6924 500
4006 1ffc
Reposted frombwana bwana viaamphetaminelogic amphetaminelogic
8232 3c99 500
Reposted fromregcord regcord viaamphetaminelogic amphetaminelogic
6877 5145
Reposted fromzorza zorza vialekkaprzesada lekkaprzesada
5300 7095 500
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
3479 8462
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
2375 b2e3
Reposted fromlibertyna libertyna vialekkaprzesada lekkaprzesada
2219 5259
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
1930 1e59 500
Reposted fromgrobson grobson viaolivierk olivierk
9875 7455 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

October 07 2018

Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viaultraviolet ultraviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl