Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

Reposted fromshakeme shakeme viarudelubie rudelubie
7438 9d62 500
Reposted frompunisher punisher viaschaaf schaaf
8030 996a 500
Reposted frompiehus piehus viaschaaf schaaf
Reposted frommarianjin marianjin
Reposted frommarianjin marianjin
0735 ba36 500
Kot, 2.30
Reposted fromjackal jackal viahugostiglitz hugostiglitz
8393 780a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakatastrofo katastrofo
8608 ba64 500
Reposted frombrumous brumous viakatastrofo katastrofo
Reposted fromDennkost Dennkost viajanuschytrus januschytrus
Reposted fromDennkost Dennkost viajanuschytrus januschytrus
8684 3bd1 500
Reposted frommiststueck miststueck viajanuschytrus januschytrus
1737 7776
Reposted fromkinky kinky viahugostiglitz hugostiglitz
7124 8a35 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl