Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

Reposted fromciarka ciarka viabeltane beltane
Słyszałeś to hasło „nie szukaj miłości, przyjdzie sama”? Słyszałeś, no nie? I wiesz co? Gówno prawda. Sama przychodzi starość i komornik, a za całą resztą trzeba pobiegać. Za miłością również, zwłaszcza jeśli ma być szczęśliwa.

Słyszałeś o tych wszystkich parach, które się poznały, bo on siedział w domu przed telewizorem, a ona leżała na łóżku i gapiła się w ścianę, też w domu, tyle że w swoim? Nie? No patrz, ja też nie. Może dlatego, że tak się nie dzieje.
— Stay fly
9179 d4e9
Reposted fromcelllfish celllfish viamisspuppyeyes misspuppyeyes
Pdf becomes the 4th most popular religion (1993, colourised)
Reposted fromfightling fightling viajustmine justmine
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
1676 b66f
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Reposted frombluuu bluuu viaweselefigara weselefigara
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viajustmine justmine
4973 9530 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viafalkowska falkowska
Reposted frombethgadar bethgadar viaweselefigara weselefigara
3326 c98f 500
Reposted frompiehus piehus viafalkowska falkowska
6188 0599
Reposted fromtichga tichga viafalkowska falkowska
4589 4456 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaweselefigara weselefigara
Reposted fromtfu tfu viaweselefigara weselefigara
3407 5ae6 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianegacja negacja
Reposted fromshakeme shakeme viazupabiskupa zupabiskupa
9819 3f51 500
Reposted fromtfu tfu viaweselefigara weselefigara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl