Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

6877 5145
Reposted fromzorza zorza viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viaamphetaminelogic amphetaminelogic
(...) próbowała zerwać się z łóżka, ale nie miała ciała, które mogłoby się zerwać. Jej ciało zniknęło. W jego miejscu był tylko ból w kształcie człowieka.
— Stephen King, "Doktor Sen"
9589 a384 500
Reposted fromgrobson grobson viamiejmniej miejmniej
0576 0e12 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaskizzo skizzo
3920 55de
3418 23f0 500
Reposted fromoll oll viastormymind stormymind
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWaszmaster Waszmaster
4503 ed2b
Warm Autumn by N Kayurova
Reposted fromzciach zciach viaamphetaminelogic amphetaminelogic
4236 12d2 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasucznik sucznik
4693 ba9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
5713 7ebc
Twoje ręce bezpieczna kryjówka dla mojej głowy (...) ściągające z krawędzi samotności, przywracające zmysł równowagi.
— Małgorzata Hillar
8477 7e71
Reposted fromsilence89 silence89 viajointskurwysyn jointskurwysyn
4312 987e 500
Reposted fromtfu tfu viaamphetaminelogic amphetaminelogic
4011 a20d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl